Wednesday, September 30, 2009

Mulish (25-A)

its good hearing from some commentors elle welaht 3alaihm;p
PART A is up...inshalla i post part b soon ;*

ENJOY ;)
____________________________________________________________________
S3ood......


nimt noma mo6abee3eya ams youm radait ilhotel....oo zain enna irta7tlee shwy lena ilyoum wayd 3ndi sh'3l. daam enne rija3t fa lazm asawee ilijtimaa3 ille ajaltaa oo itifa8na nsawee ma3 ilsharika ilthanya sa3a 11am. el7een sa3a 9am...faaa a5thlee shower oo a6lblee ryoog oo ashti'3l 3la ilpresentation gabl maroo7 ilijtima3.

b3d ma6ilabt ilryoog oo 5athaitlee shower g3d mjabl laptopy Asht'3l 3al presentation.

**knock knock**

gmt oo fachait ilbab oo da55al ilakil da5il...wa8a3t wriga oo 6ila3 ilrayaaal oo ana jabalt ilakil. knt yo3aaaaaaaan. b3dain libast my suit oo ri7t ilijtimaa3.

3 hours later.....

il7amdilaaa.....!

ilijtimaa3 kan naji7 fa ra7 nit3amal weya halsharikaaa 7ag the next 3 years. gmt mn 3al 6awlaa oo yaniii 3bdlra7man...way7d nazl weyay ibnafs ilhotel oo ham 6ila3 a representitive blsharika elle g3d nt3amal weyaha. 3ayish hnee ma3 zojtaa...ilsh'3l 7ilo 3ala goltaa oo ildirasa 7ilwa 3ala raay zojta.

"halaaa b3azoooz...."

"hala hala walla...." ibtisamtla.

"yalla mabroook....sho'3lik mara7 bosh..."

"hahaha ee walla...yalla il7amdilla....."

"agool lena 9aar fee itifaa8 oo chthee faa akeed ra7 nsawee i7tifal 9'3ayyir 7ag sharikatna oo sharikatkm....faa elyoum ta3al hnee at 6pm....mara7 n6awl wayd y3ne...."

"ahhh ee 9aaar ...ok.."

"fee ham mn ma3arifhm ra7 ykonoon mawjodeen....oo fee tshoof cham sharika 3arabiya ykonoon mawjoden....tshof ba'3aaw the deal bs ma79ilaw 3alaiha bsss eyoon none the less 3shan mosta8balan ygderoon y7awlloon....."

"ahhhhh haha.....5ala9 yay yay....yalla tamerne 3ala shay...ana mashee...'

"wain rayi7...ta3al ta'3ada 3ndy....9ij enna fee paris bss 6baa5 mortee kuwaitee ba7t !"

"tislaaam tislaaam walla...bss 7aaab arayi7 shwy...marra thanya inshalla..."

rija3t ilhotel oo wigaft an6ir ilelevator yo9al, tiba6al ilbab oo di5alt da5l oo ri3a9t 3ala 11. oo ana wagf warra....jidami kan fee thalath 7areem oo yamee rayal. bss ana knt wara telephonee achayik emailee oo chthee.....bss knt ala7i'6 ena fee wa7da mn il7areem klshwy kanat tltft....tshofne shwy b3dain tlif wayiha. rifa3t rasee oo shift'haa bss kanat ma36atne '6aharha...n6art'ha tltft bss malaffat halmarra faa rija3t 7ag telefone. wigaf the elevator 3ala my floor, tiba6al ilbab oo knt bamor fa glt "excuse me...." danolee oo marait bain il7irmitain...oo la7a'6t enna elle kanat tshofne klshwy bs marait yamha yabbat sh3rha 3al 6arraf...chinna matabeene ashoofha....'3areeba ....'3ayal laish e6ali3.

elmohim.....

dashait il'3rfaa....6ilabtlee '3ada...ooo iti9alt 3al secertaria blkuwait '6aba6t weyaha cham sha'3la. b3dain tijahazt 7ag 7aflat elyoum. at 5:30 chethee 6ila3t oo ri7t hnaaak oo wi9alt 3al sitt.

kaan matroos ilmokaan....5osh 7afla 9'3eera hehe.

"champaign sir...?"

"uhhh no i dont drink...thank you..."

"chan shirabt...." joked 3bdlra7maan.

"hahaha wedii bs mali5lg askir....." i joked back.

" haha 3al3omoom...s3ood a7b a3rfk 3ala mortee dana...."

"for9aa sa3eeda....." gltlaha.

"ana as3ad....3ad may9eer chtheee lazm youm tyeena '3ada....abee ashoof etha 6ba5ee 7ilo wala la2...."

"mt2akid ena 7ilo...." i replied. "3bdelra7maan wayd ymd7 aklch..."

"hehehehe madry walla...a5aaf yjamlnee...ma7ad thayig 6ba5ee ilkuwaity '3airaaa.....fa glt athawg a7ad '3aira oo at2kd ibnafsee...." she smiled.

"laaa laaa malksh'3l minha...6baa5ha 7ilo...."

"haw shfeek 3bdlra7maaan mash weyaay ilfilim 5al aksir 5a6ra 3shan eyee.....hehe"

"hahahhaa laaa laa akeed yaay...3mlaw 7sabee bacher ana 3ndkm 3ayal...." radait 3alaiha.

"digeega 3an ithinkom ....aroo7 ashoof stath m7amad oo ayee..." gaaal 3bdlra7maan. oo ana g3dt asolf ma3 morta...

"oh kahoo yaa 3bdlra7maan..." galat dana faj2a. shwy wala eyee ma3aa rayaal.

"oo hathaaa s3ood alflani...elle 5alaa ilshariktain yt3amilon ma3ba3a'6...." ibtisam 3bdlra7maan.

"hallaaa feek...." gtlaa oo i shook hands with him. kaaan rayaal 3od...y3ne bl5amsenaat.

"mabrook 3alaik elcontract...itifaa8 7ilo walla....thalath sanawaat ...shay 7ilo....ahaneek...."

"mashkoor walla matga99ir...."

"8aleel matlagee halayaam naas yshta'3lon ib'6ameer chethee.....oo e7naaa kibarnaa oo gmna nt3ayaz hahahaha....inshalla meta raji3 ildeera...?"

"walla ga3dle b3d cham youm....3alama a'6abi6 omooree chethee oo b3dha inshallaaa raad..."

"eee yalla bltawfeej inshalla...."

tawnee yay ard wala asma3 ...."stath m7mad...stath m7amad..." nadat bnaya oo ana sikat. "lazm namshee stath m7mad warana ijtimaa3 lazm nil7ag 3alaih...." galatla.

"eee adry..walla entaw mo2theyeen hehehe....ana ayeeb thnain klmasafir safraa minhaa yt3alimon ilshi'3l 3adl oo yksibon 5ibraa...bsss mo2theyeeen....haha...." galinna stath m7mad.

"wee sorry...ma3araft nafsee..." galat ilbnt oo iltaftat 3alaina..." ana.........ana......."

"nisat isimha...." 3alla8 stath m7mad.

"a-ana....."


mayi7tay tgoleee isimha......a3rf meno ehya.......shlon ansa....

malaak

____________________________________________________________________

luv u...;**

gdnight ;)


Sunday, September 27, 2009

9udaff !!

waaaayid amor ib9odafff halayaaaam ;p here they r ;))

1) kilmokaan aroo7 ib man6i8atna...i mean klmokan like bank,jam3iya,bal3a etc..... a9adif meno ya toraaaaaa.....hmmmmmmm.....thiiiiiiiiink.......bolbol il5aleej nabeel sh3ail !!! a7s 7ifa'6ny oo 7ifa'6ta mnkithir man9adif ba3a'6 its funny really ;p hes so cute y7laila.

2) there is a girl elle mo9ij shlon klmokan ashoofha !!! ib uni...ma63am....mall.....kilmokan !!! and weirder than this ohwa ena ham shift'ha ib london this year !!!!! stalker much ;p hehehehhe ....bss mnziman moshayfat'ha...3assa mashar wainich ;p

3) i was doing my nails at this nail salon wala wa7da ga3da yammi ga'6ba her bb oo shes like talking to herself...abaaai mskeena zain...as she was reading along....oo ham galat, yalla s3ood rid !!! i giggled hnee i knew ena it was my blog ;D it was funny cuz shes reading my story oo ana yamha....i mean kaboot is a foot away from her hehehehe

4)oo ham marra knt wagfa ibchocolate bar abee a5th cupcakes 3shan msaweeen movie night with my friends...fa ana wagfa na6ra my order oo fee wa7da yamee...dagat 3alaiha elthaher her friend oo she said, "ahhh 9ij kaboot posted....meta ?" i beamed...wanasaaaa shta6aaaaait !!!! how cool is that ! hehehehehehehheeh

5) theres this tall guy dayman ashofa y7os blavenues...y3ne kilmaroo7 ashofa...6oweeel oo mazyon walla...wayid m6ay7 hnak y3ne klmara a9adf aro7 ykon hnak ta8reban....7atta mnkithir mashofaaa 7ilamt feee ams !!! 9ar feene elle shakoooo ham yay ib7ilmeeee......hheehehehe


p.s. most of the 9idaf happened during this week ! waaayd for a week...shwy shwy 3alai 9adofaat ;p
p.p.s. madry etha fe post elyoum i'll try bs i cant promise u ;***luv u oo tc !

Mulish (24)

Wasnt planning on posting bss madry i had to write this part down ;p sooooooo.....to u all...;*

ENJOY ;)
_____________________________________________

ZAIN.....

I continued working on the paper work that i recieved and dreaded the fact that i would have to face a7mad again. ana hal a7mad mn awal ma yaa oo ana momirta7atla oo inshalla bs agazirha halcham youm 3alama s3ood yrja3 oo akftak minna lilabaaaaad ! i smiled to myself and resumed my work.

My phone beeped,

1 msg received
9987****
zain 7ayateee alla y5aleech sam7eeny tara walla walhan 3alaich oo 3ala sowalfich...entay bs ridday 3alai..
2:00pm

I read the message and then deleted it and set my phone down and got back to work. i tried focusing bsss i could and my thoughts kept drifting back to 5alid. Why is he sending me messages ? ma38oola he really loves me ? bss etha he loves me 3yal laish 5anneee ? can i forgive him ? can i give him a second chance ? would i....could i ? iffffffff.....waaaai yarabiii shswy ana shswy.....

I picked up the phone and wrote 5alid a message,

shtabee bl'6ab6 ?

b3dain i erased....laa wayd nashfaaa chthee iljomla....emmmm.....

kani radait...

hmmm laaa ham wayd madry shlon, i erased it....waaai shaktib !!!!

i dont think ene agdar asam7ik 5alid....
sent 2:10pm

I sent it and continued my work, mamarr digayig ella wi9alne msg,

zain walla a7liflich ena makan 8a9de elle 9ar oo ana asif walla asif...entay bss 3a6eene fir9a !
rec. 2:11pm

5alid 9a3ab enne ansa, ayshay wala enk u betray me and u did it...im sorry bss its over.
sent 2:12pm

bss a7ibich zain oo adry enich t7ibeeny...3a6eena for9a....5alene athbitlich ene gadha.
rec.2:14pm

madry 5alid madry...
sent 2:15pm

fakray zain..3shani fakray...3ishra bainatna e7na bss plz fakray..
rec. 2:17pm

Afakir ? shlon arja3la.....i mean i loved him ...i always did. we were such a great couple, i can never forget the first time we met. i was 18 and i was at the chalet, we decided to grab some mcdonalds and thats when we first met. He was tanned and looked great, and he couldnt take his eyes off of me. i noticed that along with my friends bss i chose not to give it much thought, we grabbed our orders and on our way out wala someone bumps into me and pours his coke killa on my clothes. i was socked. i looked up and it was...him ! He was still for a moment then he started apoligizing, "asif ...walla asif..mashift....asif....7mayin yeeeb kleenex bsir3a...yalla......asif walla makan 8a9de...." he kept going on and on and on. 6ab3an my friends were giggling, i just looked at him and said,
"laa basee6a latsheel ham...." i said and walked away. I was out with my friends and headed to the car when someone called,

"law sama7tay law sama7tay...." i stopped and turned around wala 5alid kan yaaayle with another soda in his hand. I just looked at him, he grinned and said,

"hatha 7agich...." at that moment i was like ena hatha mn9ijaaa ,"laa mashkoor mabee..." i replied.

"emmm bss hatha mo3ashan tshribeena...." he said and looked into my questioning eyes,

"3shan ti7thifeena "

"na3am...?!?!" i was surprised.

"eee 7ithfee 3ala tshirty 3shan yinkab 3alaiha...oo in9eeer even...."

I remember giggling,"hehe laaa mayi7taay....."

"y3ne mara7 tgi6eena 3alai...?" he asked.

"hehe la2...."

"ok..." he said oo mawi3ait elle fita7 ilsoda oo kabba 3ala malabsa...."el7een irti7t....9irna even.."

I exploded into laughter...and since then we would see each other every week and from that our relationship started. i smiled to myself as i recalled my those past 4 years with him. i really dont know what im gona do i mean i AM angry at him for what he did, and i just dont find myself capable of forgiving him. plus theres s3ood, i mean i fell for him quick and hard......we kissed too ! bss i dont know if s3ood loves me, i told him ena i do bss he didnt answer me..so where does that leave us.......ughhhh walla its confusing !

***ring ring***

it was the secretary telling me that a7mad is waiting for the paper work. I quickly finished it off and headed to his office.
____________________________________________________________________

LUV U ;*
GUDNIGHT;)

Saturday, September 26, 2009

Mulish(23)

adry adry ti2a5art 3alaikom wayid bsss here is ur 3eediya ;***


ENJOY ;))
_______________________________________________________________________
S3ood......


oo ana knt ba6la3 mn ilsharika nizalt ta7ay 5athait elawrag elle a7tajhom oo ham fahamt ilsecertaira 3an chan sho'3l t5ali9hom oo e6arishlee yahom blfax youm akoon hnak. wigaft 3nd ila9an9air na6ra wala altifit oo adawer zain. madry shimsawya....y3ne bist ilbnaya b3dain mamidana nstaw3b elle 9ar ella dash a7mad oo inshi'3alt ma3aa...oo el7een basafer. walla moshkila lazim afahimha enna elle 9ar......ufffffff ana bro7ee mo3arif elle 9ar shno ....youm akoon ma3 zain klshay ytla5ba6 3ndy...oo ana 9ara7attan bro7ee monagi9....6ool halsneen oo ana masik ro7eee oo mashee 9a7...mara7 a5alee walashay y5arible hatha.....

maligait zain ibdesk'ha fa di5alt ilelevator oo mnhnaak nizalt oo di5alt ilsayara 3shan aroo7 ilma6ar. 6ab3an a'3ra'6ee oo chthee ibparis blfond8 masawait check out lena mayiswa 3ala youmain...faa a7san shay ena klshay 3ala 7a6ita bl'3orfa. lazim a5ali9 sho'3lee hnak bsir3a lena abee arj3 hnee oo ajabl maktabee 3adil...ana mo3ajbny hala7mad.

wa9alne sayig ilsharika ibait blawal 3shan abadil....libastle casual oo salamt 3al walda oo rkabt ilsayara oo ri7na ilma6ar. Sawait elcheck in oo chthee oo 3ala6ool 9ar boarding fa di5alt il6ayara oo etijahna paris. 7awalt anamly shwy bl6ayara bss magidart ma3ini knt mitlayish. kil elle knt afakir fee ohwa zain....mani3arf shswy....mabee al3ab ib masha3r ilbnaya oo ana magdar e36eeha shay aw abadilha ilsho3oor. bsss akeed abadilha ilsho3oor walaw shwya lena law maknt chan mabist'ha. offffff ana bss el7een 5al arakiz 3ala sho'3lee b3dain youm arid y9eer 5air.

b3d cham sa3a wala we start decending 7ag paris. w9alna oo nizalt oo 5athaitle taxi oo ri7t ilfind8.

"hello jean-pierre...."

"hellooo mr.s3ood....welcome back..."

"the room is ready right...."

"yess yess ofcoarse....." raa7 oo 6ala3le kart il'3orfaaa oo 3a6ani yaa, "here you go....."

"thank you.....do i have any messages ?"

"ahh wait i'll check for you...just a moment sir...." raa7 oo madry shsawaa oo ya, "actually yes sir, you have a message from mr.louis ..."

"what is it about..."

"he wanted to ask about when youre gona be back...."

'6i7akt ," mr.louis impatient as always....."

"haha yes yes...and there is a woman also who asked about you two times..."

"who...?"

"sorry sir but im afraid i dont know....she didnt leave her name...."

"oh ok thank you jean-pierre....." gitlaaa oo 9i3adt 7ag il'3orfa.....meno hathe elle si2lat 3ani ? ilsecertaira blq8 ? bss laish mat7i6 isimha..? yimkin wa7da nit3amal weyaha ibsharika mn ilsharikat ibfaransa....bss ham laish mat7i6 isimha...? mayindara walla......ebayin ba3dain meno....

____________________________________________________________________
Zain........


i was walking outside, in a wide, spacious field that was adorned with trees, flowers, and the soothing sound of the birds singing. it was a place im not familiar with that much, but i seemed to recognize it well. i was suddenly hungry and i needed to eat but i was far from home so i decided to find me something to eat from here. i walked around ...wandering around trying to find myself a fruit to eat. i spotted an apple tree, the apples were sparkling from afar and they looked delicious to eat. My mouth started watering just at the sight of it. i decided to head to it..soo i walked down the hill....my eyes only focused on the tree. For a while there i felt like i wasnt moving...the tree didnt seem to get any closer no matter how long i walked but i was determined to get myself an apple so i kept going. i kept passing, however, besides a lemon tree, a grape tree and an orange tree...and although they all seemed delightful with their vivid colors my vision was occupied with the apple tree.

"ZAIN...ZAIN....." i heard someone call. Nooo noo not nowwwww......!!! "ZAAAIN...ZAIIIN YALLA WE HAVE TO GO....YALLA ZAIN....."

i halted, i have to go but i really really want an apple from that tree !!!!

"ZAIIIN...."

"KAAANII KAAANI YAYA YAYA...." i replied and headed back grabbing myself an orange from the orange tree on my way back. I rolled the orange between my hands then i decided to eat it because i was famished. i dug my nails into the skin of the orange to peal it open. i pealed of all of the skin and using my hands i split it open into half. "AHHHHHH....." i screamed and dropped the rotten orange to the ground. it looked perfectly normal on the outside but it was black, smelly and rotten in the inside. i stared at it on the ground and screamed even more when some sort of insects crept out of it.

***********************************
fazait mn nomeee oo eedi 3ala galbi....!!! "bismilaaa bismilaa........." i kept repeating to myself , "a3ooth billaaa .......shno hathaa...?" i calmed myself down...mofahma what the hell the dream was about and what it meant. I got up and washed my face, i got back into bed but i couldnt sleep. I looked at the time and soo i decided to get ready to work marawa7da.

I reached the sharika and straight to my office....i had tons of work to do.

"e7m....e777777mmmm....."

i looked up wala , "abaaaaaaaaai......maryoooooooom hiiiiiiiiiiii.........." i beamed and hugged her, "wainich entay welahna 3alaich....."

"heheheeh shno bas 9arle four days momdawma...."

"7atta law....wayiiiiiiiid...."

"weee hehe 3ayal shbitgoleen youm agolich ena b3d youmain 6ayreen 3ala our honeymoon ana oo jassim...."

"alaaaaaa 7ilfay...wain...."

"hehe emmm madry msaweeha surprise 3ala goltaaa...."

"Waaaaai cute.....enzain chan kamaltay halcham youm 3i6la b3d...."

"laaa weee lazm a5al9 sho'3lee gabl masafer ma9a5t'ha hehe....."

"ahhhh hehehhee......"

"yalla 7beebty a5aleech tjableen sho'3lich oo ana b3d...."

I smiled and headed back to work. After a while, i was finished with the first bunch of paper work so i headed up to deliver it to a7mado....lena yi7taja '6arory 3shan y6arsha 7ag madry ay sharika. the secretary motioned for me to get in. i knocked and got in....6ab3an ila55 m9adig roo7a oo ga3d oo la3ib ildor 3adil ma3 wayha.

"ilawraag 5al9een...." i told him and set them on his desk.

"zain ta3alay shofay ilbarnamaj ilyideed hathaa.....ra7 ysahilich 7ayatich wayid...." he stood up and motioned for me to sit down. i hesitated bss i was eager to see shno hatha elle besahille 7ayate. I went and sat on the chair and looked at the computer screen oo sa6alt. a7mad leaned in from behind me,

"shofay .."he motioned, "hatha ysaweelich kil ilquarters ma3ba3a'6 bidaal il3abala elle t7oshich every quarter oo tna'6menhom oo chethee....."

"ahhhh...eee coool...." i nodded and remembered when i mixed up with the quarters in the first meeting that i went to blsharika with s3ood.....that would be handy indeed.

"7ada 3ajeeb mo9a7..."

"eeeee 7ada !" i smiled , my eyes still fixed to the screen. I didnt notice that a7mad was close.....really close, i froze, and my heart hammered in my chest when he sniffed my hair.I moved away and stood up abruptly. "lazim aroo7...." i said and scurried outside. 7ayawaaaaaan...what the hell was he doing !!!! was i imagining it ??? laaaa laaaaa it happened and nooo im not over reacting.....!! abaaaaai waaaaai33333......

I headed to my office again and sat there...omg how am i gonna survive the next few days with him....i really need s3ood to come back. i just have to stay distant from hal a7mad hatha till s3ood comes....bss that would be hard oo plus ana bro7e madry shkithir be6awl s3ood halmaraa iffffff.......

I decided to focus my attention on the next paper work i have...pushing away these thoughts as much as i could. After a while my phone beeped,

1 msg recieved
9987****
zain 7ayateee entay...walhan 3alaich wayd oo 9adgeny enne mogadr a3eesh mn'3airch....sam7eeeny...
1:30pm

I read and reread the message over and over again. I know this number....ofcoarse i do....its 5alids ! laimeta halwalad ra7 y'6il chetheeee 5al yinsaaa bas....i loved him yes i did...bsss what he did was horrible and i could never forgive him ....7assasne chenee nafs hatholee elle yil3ab 3alaihom b3d when i thought ena it was serious and that we might actually end up together....bss zain ene 3iraft el7een....a7san mnba3dain....ilmoshkila ena i really thought inna i new him i mean i know him for years and thats why i was shocked when i found out what he did....7attan youm 3iraft what shocked me the most was that he didnt deny it and that it was true...ok mashkoor enk machathabt oo sawait ro7k bareee2 bss u still did it...and thats....well thats unforgivable.

ifffffffffffffffff sh'hal youm....my dream mn9oub.....a7mad mn 9oub...oo 5alid 6ila3ly mn9ooub....can my day get even worse ?!?!?!!?

The phone rang,

"alooo mar7aba zain....stath a7mad 6albik ilmaktab....."

"ee bs ma5al9t sho'3lee b3d...."

"youm t5al9ee ta3alee then..."

"ok...."


well......heres my answer......yes ! my day can get worser....much much worser!
_____________________________________________________________________

Luv u ;**

Gudnight ;)Sunday, September 20, 2009

3eedkom mbarak ;*


kil 3am wentaw ib alf alf 5air......!!!!

3asakom mn 3awada inshalla.... ;))

yalla tikashi5aw oo tizagritaw 7ag il3eed ! wala 3afeesa e7na ilbanat ammaaa ilawlaad alahomaa ildishdasha oo il'3itra oo hes good to go ;p

a7ibkommmmm ;*****

p.s. na6ra 3eedeety hehehehhehehehhe o:)
p.p.s. no posts bl3eed ! bss after akeed !

Friday, September 18, 2009

VMA Awards !

ok manigadra afham what the hell kanye west was thinking in the MTV VMA awards !!!!

Maskeeena taylor swift 3awirat galbi !!!! mamidaha ilbnt ti7acha ella 5ima6 ilmicrophone oo g3d ehathir enna beonce' ilmafro'6 tfooz ?!?!

i mean abaaaaaai malat 3alaik....oo taylor swift mskeena in9admat oo magalat wala kilma ! 5arrab her moment !

bssss then comes beyonce' ..the hero and saves taylor swift from her embarrassing moment ! i love beyonce' !

Watch it on youtube !!!!!


p.s. lady gaga has this weird style and personality bss a7ibha ..shes unique !
p.p.s. no post today dai5a banam ;p tmro inshalla

Thursday, September 17, 2009

Mulish (22)

to all u siheeera ppl manisaitkom hehe...;p OO to all the ppl who have been patiently waiting thanx oo luv u ......
oo to chanel and mango and all my friends....

ENJOY ;)))

______________________________________________________________________Z
Zain.......

A7mad stepped in with a smile on his face. He looked at me and s3ood where we were frozen in our spots just staring at him. He walked in and stood besides s3ood and looked at me, " sta'3rabtay mo9a7..." he said. i looked at him digesting what he just said, i didnt get it soo i just blankly stared at him. He saw my confused look so he added, "ena stath s3ood rad....."

"ah.." i managed to say, then i nodded my head and my eyes flew to s3oods face. S3ood was ...well really quiet and unreadable.....he has this look that i hate so much...the look that makes it really hard for me to read the feelings and emotions that are going through his head. and right now i really need to know what hes thinking 'cause i really dont know what happened !

we were fighting....i started crying, he started calming me down and then....then we kissed ! we kissed ! he kissed me and i .....i kissed him back ! oo yarait law bs chethee lena i actually confessed my love for him and just when i thought that he was gonna answer back...in comes a7mad !

I felt a7mads eyes darting between me and s3ood but i was consumed with what was going on that i didnt think about it much all i tried to figure out was what the hell just happened !
_____________________________________________________________________
S3ood.....

enzain....el7een kinna ga3deen nit'hawash .....NIT'HAWASH ! oo balishat ilbnaya tabchee shakooooo aroo7 alimha...shakooooo amsa7 dmoo3haaa.....shakooooo aboos'haaaa ?!?!?!?!?!?
shakoooooooooo........

madry sh9ar fene , madry shsawait oo shlon sawaita.....misa7t dmo3ha oo g3dt ahadeeha oo b3dain madry shlon bss bist'ha...magdrt enne mabos'ha. maknt m5a6i6 ena halshay y9eer bss youm 9aar mo5ee killish makan weyay...oo wigaft bss b3dain bist'ha mara thanya oo kamalt ! oo eyha ham basatne.....oo law mo a7mad chan ana lail7een ga3d aboos'ha oo mohadha...

kint wagif blmaktab msabah, ga3d afaker billi tawa 9ar...oo 7asait zain ham ga3d e6ali3nee ehya el'6ahir ham momistaw3iba elle 9ar. bsss la7a'6t ena a7mad mawjood oo ena kan yshofne ana oo zain ib 6aree8a '3areeba faaaa tmalakt nafseee oo 8arart ena mabayin shay 7ag a7mad fa iltifat 3alai o kalamta...

"yibt elawrag...?"

____________________________________________________________________

Zain......

everything was quiet until s3ood talked, "yibt ilawrag ?" he said to a7mad in a calm, controlled, wala chinna 9ayer shay tone. i looked up at him trying to figure him out. "a7mad...?" s3ood called again.

a7mad who was i think too engrossed in finding out what just happened didnt listen to s3oods first question, but the second time s3ood talked he took a step back and shook his head lightly, "eeee eee kahom 3indy......tabeehom.?" he said.

"ee 3ayal laish gitlik t9awerhom.....3a6ney yahom oo 7i6 ilni95a 3indik..." s3ood said and took the papers from a7mad. While he was scanning them, a7mad looked at me and i looked back at him. He had a smirk on his face as he scanned me.

Abaaaai laykoon i look a mess ! laykoon sha3re mi3tifis aw wahyee lail7een fee dmoo3.....???

a7mad smirked even more then was interrupted by s3oods question. He started answering some questions and started negotiating about some papers and i just stood there wala kilma bsss msa6la ! b3dain staw3abt ene wagfa mn'3air magool shay oo mndoon fayda faaa 8arart ene a6la3.

"stath s3ood...?" i said and looked at him. He and a7mad were so into whatever he was saying that he didnt hear me, "emm....stath s3ood....? stath......? s3ood !" he looked up at me, as well as a7mad...."em ba6la3 ana...." s3ood nodded his head absent mindly and continued talking to a7mad. I looked at him for a while, then turned and walked out the door. i headed to my office and burried myself behind the files and papers..trying to hide the silent tears that pricked my face.

____________________________________________________________________

S3ooood.....

Knt wagf akalim a7mad oo ga3d a7awil kithir magdar ene mashoof zain...laai maa ehya tkalimat oo galatle enha bt6la3....ma3rft sharid fa hazaitlaha rasee oo kamalt 7achyee ma3 a7mad. shafatne lfatra b3dain mishat...rifa3t 3aine oo shift'ha ti6la3 b3dain rija3t 7ag elle kan ga3d ygola a7mad.

"eee faaa 3alama arja3 abee maw'6oo3hom ykoon 5ali9..." gilt 7ag a7mad.

"eee ee laaa 5aali9 5aali9 inshalla....inta lat7ateee.....ella golee enta fahamt zain..."

"ee eee fahamt'ha kilshay...bsss ham abeek etabi3ha..." i said to him.

"ee laaaa ibhathee mayi7tay twa9eene...." rad 3alai.

_____________________________________________________________________

Zain.....

waaaw great !!!!! lazim aroo7 i print the papers again lena elle jidami killa stains mn ildmoo3 ! huffffff !!!! i clicked print again and stood up and headed to the printing and scanning room. i stood there staring at the printer and held every paper that it printed and stacked them after eachother.

what i dont get el7een....ohwa sha7 y9eer ? okay basneee....does this change the way things are...? ok to me 7ada ee....bss to him....? i mean does he even have feelings towards me ?
ana mogadra a9adig shlon i allowed myself to kiss him, sheefakir 3anni el7een.....???? awal shay 5alid oo el7een bista....shegool 3anni balla !

i looked out from the glass at the people working at their desks....ifff i just miss mariam soo much and i really need her ! the elevator door opened and s3ood walked out of it....i5tiba9t ana oo ilaraag elle beedi 6a7aw 3al ar'6. i bent down and tried to pick him up bss i stood up to see what brought s3ood to this floor. i carefully scanned him as he went into the meeting room and after a while he walked out with a file in his hand, he was saying things to his secretary that was walking behind him. she nodded her head and smiled at him, he managed a small smile and then walked away and pushed the elevator button. While he was waiting for the elevator to arrive he looked back and scanned the room, he seemed to be looking for something and my heart fluttered when i found out what it was.....because his eyes rested on my empty desk. I sighed...

"e777m...."

I jumped and looked behind me, it was a7mad. i nervously tucked a strand behind my ear.

"shga3da tsaween...?" he asked and looked at s3ood from behind the glass.

"emmm ga3d a6ba3 ilawraag...." i said.

"emmmm.....mbayin...." he nodded his head and looked at the papers scattered on the floor.

ooooo the papers !!!


i bent down and picked them up, then stood up and pulled the papers from the printer and shuffled through the pages to see if they were messed up or in order. a7mad was just standing there looking at me...amused with my distress ! As i was rearranging the papers i shot a look outside to see s3ood.

"lata3been nafsich....raa7...."

I shot an annoyed look at him ,"ana maknt ga3d...."

"zain....."

"na3am..."

"ratbay ilawrag oo ta3alay elmaktab...." he said as he got out.

maleeeee8 !!!!

After i stapled the papers i took a deep breath and headed to s3oods office....again !
i nervously knocked on the door and got in, and i saw a7mad on s3oods chair...i was confused for a second.

"dishay....." he said , "s3ood el7een b6ireeja 7ag ilma6ar....." he answered my question.

shyabee hatha....sh8i9ita ?!

I got in a handed him the papers, "gi3day shfeech wagfa..." he said. i looked at the chair and hesitated for a moment but then i sat. "emm emm eee zain...." he rated my work, i gave him a shrayik-ya3ne look..(he wasnt looking at me when i gave him this look btw;p)

"enzain entay fihamtay elle galich 3alai s3ood....mo9a7..."

"eee...laish,..."

"laa bas as2al...." he smirked, "akeed fihamtay ?" he repeated.

"eee fihamt...." i replied. malat 3alaik.

"lena ba36eech ilsho'3l el7een oo etha mofahma goleele..."

waaaaaaaaaaaaai....!!!!!

"fihamt !!!!" i said.

"ee laa bss at2akad..." he said as he handed me the papers. i just wanted to wipe that smirk sooo bad off of his face.

"emmm meta stath s3ood byirja3...?" i asked as i stood up.

"madry..cham youm yimkin....laish ilso2al...?"

"laa bss as2al...lena bs yirja3 enta sho'3lik y5ali9 hneee oo tro7..." i smirked.

He glared at me for a while, "3ayal ana ra7 a7ri9 enich tistamti3ain hal cham youm weyay...gabl ma s3ood eyeee oo aroo7...."

I sensed that there was another meaning behind what he just said, but my mind was really occupied and i really needed to go home so i chose not to reply and headed out. things arent really going well between me and a7mad...we just dont get along...! shlon bat7ammal halcham youm weyaaa...??? i know ena he's gonna make these couple of days a living hell for me.....adry !

____________________________________________________________________

luv u;*

gidnight/morning ;)


Thursday, September 10, 2009

Mulish (21)

To all u sihheeeera ppl ;p

ENJOY ;)
____________________________________________________________________

S3ood.....


t2ajilat 6ayartee 7ag bacher il'6ohor...madry galaw fee 5alal madry shno oo il6ayara ilthanya 3asas elyoum. rija3t ilbait oo kani elyoum glt daam ene fa'6ee ayee ilsharika. tikalamt ma3 a7mad oo raja3t ma3aaa cham sha'3la...oo glt 7ag ilsecertaira tnadeely zain. madry laish gitlaha chethee bsss knt abeeha t3rf ene hnee madry laish.....
etha yat agolaha ena ba36eeha sho'3l oo chetheee...ee eee hatha ele asaweee

5ala9t mn a7mad oo 6ila3 barra oo ana jabalt sho'3leee.

bsss b3d shwy wala asma3 9out ka3ab....ka3ab ?! rifa3t rasee foug wala zain. shlon ma7asait feeeha....

_____________________________________________________________________

Zain......ma9adagt 3yoone ma38oola s3ood hneee...!!!! oho mogal besafir....laish maraaa7 ?? 3yoone bss kanat etdami3....t3arfoon ilsho3oor youm tkonoon 7adkom mstanseen oo mnkithir ma mistanseeen 3yoonkm etdami3....well hatha elle 9ar feene. misa7t dmoo3e oo la7a'6t ena ohwa lail7een momstaw3b ene hnee...fa mishait oo il'6ahir sima3 9out fa rifa3 rassaaa foug oo shafneee.

ista'3rab bil awal b3dain ibtisamlee oo wigaf.

"hala zain,.....gi3day gi3day...." he motioned for me to take a seat. i took a seat not being able to wipe the smile from my face, he studied me for a while.

"emmm masafart...?"

waiii3 zaaain y3ne sh'hal so2aaaal...akeed masafar y3ne sheno his ghost ga3d jidamiiii...!!!

He grinned at me, "entay eshaifa...."

"hehe emmm laaa 8a9di bs moknt betsafir...."

"eeee bss 9ar ta25eer 3ala il6ayara oo b3d shwy inshalla emsafir..."

"ahh y3ne lail7een btroo7...?"

"ee akeed baroo7 hatha sho'3l...."

i nodded my head silently. I looked up and saw him gazing at me with his lips curved up slightly in the edges, he was handsome, amazing....uhhhh i love him i just do. He didnt take his eyes off of mine, and i felt my head getting lighter, my body relax....and i lovingly smiled back at him. 3ady ag3ad 6ool ilyoum bss ashofa oo mamil.

abaaaai chinna ilmaw'6oo3 wayd 9aar 5azz....hehehe....i dont care i waited too long...i deserve it ;)

Bssss s3ood suddenly snapped back to reality and looked at his computer screen and adgusted his '3itra. He stared at his screen appearing like he was reading something bss i knew ena he was lost in thought. He closed his eyes shwy and when he opened them, he cleared his throat a few times and looked up at me. But not with the way he was moments earlier...it was a look that lacked emotion, a look that reminded me of my earlier days in the company. the look that everyone in the company knows him for. I was confused for a second, shfeee ??

"ummm.....ana nadaitich hnee 3ashan a36eech hal awraag...ana fahamt a7mad 3anhom ooo ohwa ra7 ygolich ilbajee...bss hatholee mohimeen oo lazm t5al9eenhom..oo abee ykoon mratab oo kil shay ykoon kamil....oo...." he kept talking but he wasnt making any eye contact now, he was just pulling papers from his desk and arranging them together as he spoke....i looked at him trying to understand shilli 9arla faj2a oo laish mora'6ee y6ali3ne. I realized that he stopped talking and he was looking at me,

"hmm...?" i said.

"ga3da tsim3een shagool.....?" he stared at me irritated.

"ummm ee eee...." i nervously replied.....its the old same look that i hated.

He didnt buy it, "zain ana mn9iji ga3d atkalam....ymkn a7mad maygdar yfahmich 3adl lena oho b3d ydeed 3ala halshay faa abeech tintabhain....moo sar7aana...entay lazm tsmi3een shagool lene ana bamshee b3d shwy...." he was interupted by a phone call. He picked it and it looked like he was talking to a7mad telling him to photo some papers and to come to the office. IFFFFF 7ada mowagta hal a7mad. He shut the phone and looked back at me, " el7een ra7 a3eedlich oo abeech tsmi3eene 3adil...." he almost looked like he was scolding me....shfeee faj2a he snapped 3alai ?!

He talked again and blabbered about this paper work that i had to do and that it must be blah blah blah and that i have to blah blah blah......orders orders orders....its like hes the old s3ood all over again. I was irritated with him, with the way he was talking to me.....and i thought that he changed, and that i saw something in him....but it turns out that hes never gonna change.

"shfeech e6al3eeny chethee...?" he suddenly said. i realized that i was looking at his with my head tipped shwy to the side, like i was analyzing his personality.

"laa walashay.....kamil..." i grimly replied. He took a look at me not satisfied with my reply, but continued 7achya anyways.

"oo bss hathaa...."

"ok fihamt...." i shot back, "agdar aroo7 el7een...." i said.

"uhh ee...." he looked around, thinking if there was anything more he would like to say, " ee tigdereen tro7een...."

i stood up glaring at him and gave him my back and walked but he called me, and i slowly turned around giving him a what-now-look.

"matabeen ta5theen ilawraag y3ne..."

"ee nisait 7aram y3ne...." i walked to him, took the papers and turned to leave again.

"zain entay shfeech..??" he stood up m3a9ib 3ala nafseety weyaa.

"shfeene ?? mafeene shay....enta shayif feene shay....?" i shot back. He walked up to me,

"tikalimay 3adil zain..." he warned me.

"ga3da atkalam 3adl....si2altny shfeech oo kani radait...."

He looked at me, and although the look he gave me sent shivers throughout my body mn kithir makanat t5ari3 bss i stood there none the less and stared back.

"hathaa mo isloob tkalmeeny fee....ilmafrou'6 t3arfeen halshay el7een...."

"ahh 9ij...shlon tabeene akalmik...stath s3ood...."

"zaain..." he warned me.

"na3am..."

"oo b3dain weyaach entay...." he raised his voice.

"ana oo b3dain weyay wala enta..." i shot back angrily, " tawamsaa3 ti'67ak weyay b3dain faj2a tkalimne ib borood...." he stayed quiet. "mo 3ala kaifik..tkalimny 3ala mazajik...." 7asait ena 9adree ma'3moot, oo ilbachyaa shwy oo ti6la3, i swallowed and continued still furious with him, "tsafir 7ag asabee3 b3dain youm trid t3amilny chetheee....." i teared up, i blinked and a tear fell on my cheek, s3ood 6ab3an wala kilma bss sakit y6ali3ne. "ma3iraftlk s3ood....walashay asawee yi3jibik....bss tinti8id....oo tzif....b3dain tit'3ayir oo t9eer chinik wa7d thany...wa7d yit'3ashmar oo ysawlif oo yi'67ak...." i cried, but i wiped away my tears quickly i dont want him to see me crying. i was controlling my breaths, and wiping my tears......i looked back at him after a while, "laish sakit haaa....tikalam ...." i burst out. He looked at me, and he looked like he was looking for the right words to say but he came up with none, his lips moved as if to speak but nothing came out. And i was too infuriated with him by this point that i turned to leave. i stopped suddenly and faced him again, "tadree shilmoshkila...." i said, he looked up at me, "elmishkila ene 7abaitik.....**gasp** ....bss ....bss enta el7een wa7d thany...oo ana magdar at7amal chethee...magdar " and as soon as i let it all out, i cried...i mean really cried...kil ille bgalbi 6ala3ta...oo mahamni if i was crying jidama, in his office, blsharika.....i just cried letting it all out.

I then felt two hands close around my arms, i looked up and it was s3ood. i couldnt read his face cause i had tears in my eyes and my vision was blurred, i blinked several times, he reached up and wiped one tear from my face gently....ever so gently. His eyes displayed a myraid of emotions, he was concerned, i could see that but that wasnt enough...thats not what i want. i turned my face to the side letting his arm drop to the side. But he didnt stop there, he reached up again and turned my face towards his , i could see that he was struggling, he didnt know what to do, how to react, what to say...but i understood him...i understood everything from the way he was looking at me, they way he kept wiping my tears.....the way he was holding me.
"ana...e7m...ana asif..." he told me and his eyes were sincere. I shut my eyes, hes apoligizing thats all he can do can he....thats all he's gonna do...and thats all he will do...
But then i felt something touch my lips, i froze, and opened my eyes and pulled back shwy, he pulled back too..his eyes melting into mine....and i leaned in again, so did he. He kissed me, his kiss achingly soft and tender...which suprised me a little, it was perfect and i didnt realize that i was still tearing up until he pulled away alittle and wiped my tears, "shhhh....shhh..." he whispered and kissed me again.

"a7ibik..." i said. He pulled back and looked at me....his face...shocked shwy not able to comprehend what i just said. I waited for him to say it back....he was about to speak when a knock sounded on the door. We both stared at the door then at eachother. He stepped away from me and the door opened. it was a7mad.

______________________________________________________________________

luv u ;8

gdmorning and gdnight ;)
Wednesday, September 9, 2009

Mulish (20)

9/9/09---7ada 3ajibny iltaree5 ;D

dedicated to pearla ;p itjanini

ENJOY ;)
____________________________________________________________________

S3ood.....

rkabat zain sayarat'ha oo ra7at. oo ana rikabt sayartee oo mishait, bs gabl maroo7 3a6ait a7mad na'6ra. 9ij 7ayawan oo mayist7y 3ala wayha....y5iz elbnaya ashkara! walla law mo 3an ilfashlaa chaan haza2ta oo 3alamta shlon y6ali3 banat ilnas bss warai 6ayara oo lazim ala7ig. fa el7een kani blma6ar ga3d blgate 3ashan b3d shwy ra7 arid paris.

awal marra at'thayag chethee wa7s enne bsss malait mn ilshi'3l oo abee arja3. 9ij ene 6awalt halmara bilsafra bsss ham y3ne momin3awaydi enne awlah 3al deera chethe. ana 7aa6 ibbalee a5ali9 sho'3lee mbacher oo asawee ilmeetings elle 3alai bsir3a oo wara ba3a'6 3ashan ard ilkuwait. arid 7ag ilsharika, maktabe, ijtima3aty, zain, duwaniya, chalet, rabi3, zain.....

la7'6a shfeene ga3d agool zain...? ok mankir ene wilaht 3alaiha...laaa mowilaht y3ne....ta3awadt 3alaiha oo ene a6afirha oo chethee bsss moma38oola ykoon akthar mn chethee laa laaa .
bss elyoum youm shift'ha magdrt asheel 3aini minha, chinna awal mara ashoofha.
zain awal wa7da y9eer fene chethee 7awalainha 3ogob.....3ogob.....

e7m.....yalla 5al agoom adsh il6ayara.
____________________________________________________________________

Zain.......

laish besafr mara thanya.....oo meta byirja3...laykoon be6awl mithil awal marra ! lena 5ala9 magdar at7amala b3eed 3ani..abee yirja3 abee agoola ena a7iba...laa laa magdar...yimkn yimkn....yimkn may7is chetheee tijaheee...ma3ina shlon kan yshofnee elyoum...ahhhhh shlon ibtisamlee.....shlon ykalimni ....a7is ena y7ibne....bsss mani mt2akda oo lazm at2akad, ohwa bsss law y5al9 sh'3la oo yrja3 !

ma9adg ene 7abait s3ood ibhal sir3a ! yimkin lene shayfa shay fee ma7ad shafa '3aira....elle oho sha59eeta il9ijia ele wayd nas may3arfoon 3anha bss ana a3rf....oo iktishaft ena insan 6ayib mooo malee8 oo mtkabir mithil maknt athin oo wayd nas 7asbalhom chethee....
y'6a7k oo shwya maynoon meta makan mazaja 7ilo.....oo yarabi shkithir astanas youm y9eer chethee lene jad a7s ene ma7'6oo'6a

**RING RING**

i looked at my phone and saw a number and i realized who it belonged to. i deleted it bss akeed lail7een 7af'6ita....its 5alid's number. bsss shyabee laish daag.....mokafee elle sawwaaa....shyabeee...milyon mara 7igart telephonata oo his messages..meta ra7 yifham enna 5ala9 we're over oo ena there is no us ! i chose to ignore him like i always do oo sifa6t sayarte oo di5alt ilbait.

i talked to my mom shwy , you know tabe t3rf meno shift, shlon il3rs, il3aroosa etc....
sowalif 7areem ;p 5ala9t b3dain si3adt foug, i took a shower oo i wore my pajamas and got into bed. i am really not in the mood of going to the sharika tomorrow. mali5lg shougo oo ham mabee ashoof rig3at wayh a7mad ! abaaaai shlon kan y5izne elyoum 9ij mayst7y 3ala wayha, 7asait s3ood shwy we6iga...lena jad bayi3ha...shd3wa y5iz chethee ! waaaai s3ood meta yrja3 bss oo aftak mn hal a7mad !

The next day

I woke up tired, 9ij makan li5lg aroo7 ilsharika bss i have to lena ams mar7t with mariams wedding as an excuse. i wore a simple navy blue dress and headed to work. i arrived there, grabbed my coffee and a muffin and headed to my desk. i was really sleepy and i munched on to my muffin and savored the taste of the blueberries as i gazed into my computer screen. i read the note that was sent to me on my screen telling me to head to s3oods office.

currently a7mads i whispered to myself. i ignored it and kept on eating my muffin and drank my coffee peacefully. i saw a notepad on my desk and i shuffled through the pages mindlessly, i was soooo not awake....when something caught my eye. i turned back a few pages until i reached a page....its a lined page with my sloppy handwriting filling it but it was special.....this page was special...i smiled and reached for the top corner and traced the smiley face with my finger tips...the smiley face s3ood drew to me on my first meeting.

**ring ring** the phone on the table rang....i picked it up and it was the secretary.

"alooo....hala...emm ....uhhhh laaa mawi9alny shay 3ala ilcomputer....ee akeed....ok kani yaya..."

what a lier i am. i took a sip from my coffee and dragged myself to the elevator.....out of the elevator and into the secretary's office.

"ahlan..." she beamed. i smiled back waiting for her to hand me my work so i could go back down to my desk and gaze at my screen for the rest of the day with no interruptions. But she motioned for me to get in. i whined and she shook her head and smiled even more. she knows ena mashtihee a7mad. i knocked, opened the door and stepped in. a7mad was right infront of me, he excused himself and stepped out of the office.

haw shfee hatha..? el7een ana yayatla oo yi6la3 ! ohhhh well i'll wait for him inside....

i took a step into the office, closed the door and turned.........

and i couldnt hold back my tears.
____________________________________________________________________

luv u ;***

gudnight ;)

Monday, September 7, 2009

Randomsss :)

-post 18 mulish is up 7ag elle they didnt notice ;p

-wilaht 3al randoms walla ;p

-ok soo rmi'6aaan sooo shay 6abee3y sahar oo noum oo bal3a...sahar oo noum oo bal3a and soo on. anam sa3a thiman il9b7 oo agoom 3al 5ams oo sometimes later b3d ;p noumi 7ada mla5ba6 3yazt wana a3adil fee kaifa 3ad ana malait 9ara7attan

- inshalla atabi3 mosalsal wa7d y3ne....lena matabi3 w.a.l.a.s.h.a.y ! bsss bo8tada oo bonabeel oo d tube sometimes oo bas (may3tabron mosalsalat bss still....6awfolee;p) abee ashoof ilhadama ymdi7ona ...asm3 nas ytkalimon 3an om ilbanat oo '3aira oo kilmaa abee agool batabi3 matabi3 lena well...im kaboot its that simple ;p

-abaaaaaaai let me tell u 3an mosalsalat 7aleema.....hatheee shimbad3aaaaa....shimhawlaaaa in kan ib wayiha aw malabis'ha ! abaaaai jad jad '6aaaim...ashfi8 3alaiha...! y3ne 3ajibha elle tilbisa...oo ila9baa'3 ele t7i6hom ibwayiha....wala youm 9ayda il7araka oo t7i6 barooka....y3neeeee ewwwww waaaaai3 fee ahlag mn chethee ?!?! ana ash'had ena mako mo'6ee3y bitsik 3alaiha oo 3ala mya3at'ha gi6a3 !

- ooo shoojiiii walla hathee salfa thanya.....ana mofahma elfanatig elle tsaweeha ibsha3arha....y3ne heloooooo yatrib6eena aw tfileeena moo elathnain ma3ba3'6 ...oo the color i mean..seriously...shno hathaa..chinna mfar'3a goo6y bleech 3ala ras'ha....oo i dont get when they put "fayiz enta fayiiiz fayiz walla fayiz...." ok oo ba3daiiiin....aw..."5isar 5isar 5isar 5isar..." ok istaw3ab ilcaller mn awal marra laish t'6aygoon 5ilga oo t7i6oonla a song ena 5isar ?!
ohhh well.....bss i have to admitt she is fun to watch y3ne 7aram (la7a'6taw b3d ma6abait feha;p)

-abaaai 7adi 3ashanaaaa ! abeee a glass of cold icy water alaaaa yummmmm


-ilnas brmi'6an swagat'hm mo bas tyeeb ilyahad....y3ne gabl ilfo6oor ib no9 sa3a chetheee hatha ilwagt elle yasogoon ibhabal bss 3ashan yla7gon 3al fo6oor....y3ne 5o enta 9aym 6ool ilyoum 7abakat 3ala hal cham digeega ....

-ommi halcham youm habatlaha 3ala kilmat "exageration"...titkalam titkalam b3dain faj2a tgool "waaw exageration" oo i pause oo y9eer feene shako looool hehe...;p

-mara knt wagfa bilisharaa ok...oo it was 7amra obviously...tawa shabbat fa wigaft elsayara elle warai elthahir kanaw in a hurry wala shay oo 3a9ab ene wigaft soooo gam yshakl 3alai hirnaat...oo i was like enaa "ok laimeta y3ne..." ooo mora'6eee ywagf fa balsaht a'67ak y3ne shfee hatha a6l3 mn ilisharaa oo and3m bss 3shan 7a'6rita yamshee...walla madry shlon 9ayreen ilnas ;p oooo eee wala sometimes akoon wagfa 3al laffa oo abee alif bss fe sayarat oo elle warai ma3nda patience oo yshaklon hrnat y3neee heloooo mlg3d tshof fee sayarat shlon a6l3 balla...;p

-cinema in ramadham...umm not a good idea killish ! at 8 marait my cuz oo ri7na avenues manaby ntsawg lena lay3a chabidna mn ilsoog mn ilsifar oo manaby nakil lena tawna mtfa6reen faa glna ndish a movie...93dna foug oo since it was 8:30 di5lna filim hal7aza kan tawa mbalsh...faa gi3adna sina we chose a place to sit in...wayid fee amakin tifilsif ;p we took our tickets and popcorn oo di5alna oo 3ady bss sitta blcinema including us. oo the movie was crapy..klshwy altifit 3ala my cuz oo agolaha "ni6la3?" bss n6l3 shnswy fa gi3adna oo kamalna ilfilim il5yaaas ewwww....7atta mat'thakar isma mnkithir makan araf....sooo noo cinema ib rmi'6an na9ee7a.

-feee shay ana mafhama.....oo no offense to those who do it lena adry ena wayid ysawoona...bss mafham laish y3algoon their bb ib a strap around their neck....y3ne shno look at me i have a bb ? 5ayif layinbag ? y'6ee3 ? shd3waaa y3nee....just dont hang it around your neck oo 5ala9...

-sharikat zain na9abeen !

-da3ayat viva with the boy 3abdualla hatha y3ne wai3 how cheesy...hal satathon anna 3abdulla sayad5ol ilmal3ab ? inshalla yt3archab ! hal satathon ana 3abdulla sayosajil hadaf ? 9adgny mayhimni etha infajrat fee ilkora.....!its just a lame idea...7adha oo elle y9aw6oon r naas 7adhom fa'6yeen...9ara7attan y3ne

-da3ayat zain....the song....emmm no comment...lena i hate these kinds of songs oo i have to indure the da3aya everytime they put it for god knows how long !

-da3ayat wa6aniya...the guys...simply...boring !

-(a7s tgoloon shno y3jibha hathee looool....;p bss 9ij wala mako creative da3ayat)

-abee ryoog...ma3ina im not a breakfast person killish bsss abee 5obiz irany....chai 7aleeb...pancakes....waffles...scrambled eggs...etc.... yalla ma3alaaai nin6ir nin6ir...lena i tried to make my so7oor once chethee chinna breakfast oo madry shlon it didnt feel right ymkn lena mako sunshine...t'hagon tl3ab dor ilshams....hmmmm

- i hate ninjas walla i just really do !

-oboy yga3dna gabl ilimsaak etha naymeen oo ysharibna maaai ayam gabl bss el7een maysaweele lena yadre ene ga3da soooo a7i6 glass 3nd rasee 3ashan gabl ilimsaak ashrab...oo 3ad giltaw iste3aab kaboot....et9eer 5 am b3dain astw3b oo anaam oo ana mayta mn il3a6ash...;p thats why thakartkm blpost a5er shay 3shan tshriboon hehe

-knt bakamil bsss di5t oo chiinna chinna yabeelaa noumaaaaaaaa ;p eee 7adaaaa

yalla goodnight...or goodmorning should  i say ;p

-
-

Mulish (19)

To all of u amaaaaazing readers ;))

ENJOY ;)
___________________________________________________________________

Zain.........

Ok so its the day of the wedding. ahhhhhhh chinna 3rsee mo 3rs'ha ana bro7eee mtwatra madry laish allah y3eenha ehya  ! i went to my closet and chose to go with the black dress. its a vintage looking dress, y3ne strapless and it ends just below the knees. i checked the watch and hurried to my car lena killish mo mal i get late for my hair and makeup appointment.

i reached the salon and i was just on time, so they started with my hair right away. i decided to go for the retro look, so my long light brown hair was done into these glamorous waves and swept to the side. 6ila3t mn ilsalon and i headed to MAC to apply my makeup since i suck at it. dashait da5il oo the woman took me into this room and asked me how i would like my makeup done.

"emmmm abee ykoon 7ada simple y3ne a thick black eyeliner for the eyes with mascara oo a daring red lipstick for the lips."

She started applying the makeup and i would stop her every now and then just to make sure ina mo '3amij aw wayid....just to make sure you know ;p After i was maked up and done i headed home. i put on my black dress and decided go for my Gina heels and clutch, to add some life y3ne to my dress.

It was 9 o'clock and i was already late so i decided to head to the wedding right now. b3d mawi9alt di5alt il8aa3a oo i heard the music and the laughter and the women in all ages dancing on the dance floor. i took my shawl off and walked in, i looked for an empty place to sit in and i sat. Fee wayid a'3any knt abee agoom argi9 3alaihom bss mama3ai a7ad ilmshkila oo shno maby argi9 bro7eee ast7y.

"zain..??"

i looked up and saw fara7 wa7da ma3ana blsharikam "ahlaaaan shlonich,,,?" salamt oo chethee.

"tamaaam walla...laish g3da hnee.....kil ele blsharika ga3deen hnaak..." she motioned to a table to the left.

"ahhh 9j maknt adry hehe...."

"ee yalla gomay ta3alay..."

I stood up and took my stuff and headed over to the table. Salamt 3al banat  oo gi3adna sowalif oo chethee...oooo ham riga9t....a5eeeeeeeraaaaan ma3 fara7 y7lailha hehe.
At 10:15 chethee i think d5alat the bride oo kanat tyanin maryoooon tshawig, mbayin 3alaiha she was nervous oo 6ab3an she is with milyon wa7da g3da e6ali3ha mn ras'ha laaai ryoolha. she saw our table and i flashed her a smile, my eyes started getting teary and so i dabbed them carefully with tissue 3shan my makeup may5tirib hehe. 

"ahlan zain...." said shoug with her mbafaf hair....ew!

"ah hala hala..."

"ya7aila mariam mochethee..."

"emmm" i nodded looking at mariam 3al kosha.

"ana ra7 akoon chethee soon inshalla...." she smiled. i looked at her for a while,, shook my head and looked away. At that time they announced inna ilriyayeel bedoshoon so ilmt7ajbat got up to wear their 7ijabs oo e7na 3ashan n7i6 our shawls on etc....
After a while chethee when everyone got settled we started to hear the men's voices outside the door oo shlon kanaw yzifoon ilm3ris....i love this part. the doors opened and jassim walked in with the bisht oo shakla shlon yshawig y7lailaaa ohwa oo mariam. bsss what was weard ohwa inna 3adattan ilm3ris's family members come after him bss halmara kanaw his friends oo chethee ham waraa....shakilhom makanaw yaboon bss jassim iltifat oo madry sheno galohom oo '67akaw oo yaw waraa. i smiled and looked at mariam oo the way she was looking at jassim was soo sweet but that was interrupted by shoug's annoying voice,

"abaaai...abaaaai...."

ifffff.....!!!!

i ignored her and continued watching mariam.

"abaaaai imbala ohwaaa.....ohwaaaa....s3ood ya !"

shno ?!?!

I looked at her, "shno...?"

bsss she was lost ib 3alamha il5aa9 o0 masmi3atni, i followed her the direction she was looking and all i could see were men in their dishdashas, probably jassim's friends aw family. i was about to turn my head when i caught something....i looked back and focused....there was a man that had his back turned but it looked oh-so familiar to me...and i couldnt look away. He walked forward but i couldnt see him properly since he was talking to someone....ohh i think its faisal, one of the accountants ib our company, but who is he talking to ...and who is this man....?

"abaai walla walla s3ood....shiftaaa...!!!" shoug nearly squeeled. i looked at her,

"malada3y t3aleen 9outich layisma3ch a7ad...." i glared at her, she was acting like a child and she was attracting attention. i looked around me and fee cham wa7da kanaw yshofoonha...9ara7attan iftishalt ana...6ala3t jidam wala muneera ham wa7da ma3ana blsharika ga3da jidam motioned or me to come sit beside her. ana ma9adagt lena 9ara7attan magdar ag3d digeega b3d yam halmaynoona. i grabbed my clutch and stood up, wanted to get as far away from shoug as i possibly can. i walked around the tables and reached muneeras table, i smiled to her and set my clutch on the table, i pulled the chair to sit down and looked up.......
and my heart stopped !!!!!
____________________________________________________________________

s3oood.....

ilyoum ilthany  rikabt il6ayara oo rj3t ildeera. wi9alt ilfayir chethee fa radait ilbait oo nmt. ilyoum ilthany elle ohwa elyoum, g3dt 3al '6ahari chethee knt mtlayish bss gmt oo ri7t ilsharika 3asas adawer ilawraag ille a7tajhom. knt ana 7a6hom ibmaktabee bildirj ille bss mofta7a 3indi ana. 5athait ilawraag oo raja3t shwyat ashyaa2 ma3 ilsecertaira. shift hal a7mad hatha elle yaybeena bedalee, shaklaaa zain y3rf ilsh'3l bsss madry y3ne marti7tla wayd 7asaita insaan '3areeb shwy....aw ymkn ana ga3d afakir wayid. yalla ma3alai bss a5al9 sho'3lee arja3 oo hatha yithlif.

yimkn knt ashoof zain bsss galatle ilsecertaira inha ma5tha ilyoum ijazaa yimkin lena 3rs mariam oo jassim faa sowalif ilbanaat oo ena mayadeehom oo chetheee. ishti'3alt shwy oo 3al thiman chethee 6ila3t mn ilsharika. rija3t ilbait oo glt 7ag roo7e aroo7 abarik 7ag jassoom daam enne fa'6ee oo 6ayartee ilfayir. 5athaitle shower 3al saree3 oo libast oo tiba5at oo ri7t il3rs. 

"mabroook ...." gtlaa oo in9idam youm shafneee...baraktlaa oo chethee oo g3dna shwy sowalf b3dain gmt oo r7t 3nd ilrabi3 asolif weyahom. 3al 11 chethee 6ila3na 3ashan inzifaa lai il8a3aaa. wi9alna hnaak oo lazzam 3alaina jassoom enna ndish...ana knt rafi'6 ilfikraa bsss lazzam 3alaina kilina jassoom oo dishaina.

i7na namshee oo ana knt asolif ma3 faisal lena 9ara7attan maby ashoof il7areem mo7ilwa y3ne. knt asolif weyaa wala faisal ygoole, "shoof shoof 3afya shougoo ilmaynoona shitsawee...."

lafait wayhee bss mashift shoug.....magidart ashoofha lena 3ainee mara7at elle 3ala zain. shakilha kaan '3air...y3ne....y3nee....'3air. kanat tamshee o shakilha shwy m3a9baa..hahaha shay 6abee3y 7ag zain...
ra7at 7ag 6awla 7a6at a'3ra'6ha oo rfa3at ras'gha oo 3ainha yat ib 3ainee. wgifat bss e6ali3nee 7ag fatraaa mn9adma...b3dain ibtasmatly oo nazilat ras'ha oo g3idat....ana maknt 7aas ibroo7e bss knt mbtisim oo maknt amshee knt wagf mokani...laai maa faisal kalamni, "hahaha shift'ha....madry shlon tisht'3l 3indina blsharikaa....yalla imsh imsh..."

"haa ee eee....."radait 3alai oo ana a9lan mashift shoug oo mishait. wi9al jassoom 3al kosha oo baraknala oo iltifat 3ashan a6la3. oo ana mashee 3ashan a6la3 magidart oo shift zain ...ibtisamtlaha oo 6ila3t. welaht 3ala sowalifha walla oo miyanat'ha....
____________________________________________________________________

Zain.....

waaaaai yagalbiiiii 3ady 3ady kan yogaf youm ibtisamleee.....waaii jad jad welaht 3alaik ya s3ood...a5eeran rija3t....a5eeraan ra7 aftak mn hal a7mad..oo nrid mithil gabil...tzifny oo azifik....t3a9bny oo a3a9bik.

***RING RING ****

My phone flashed on the table, it was my mom so i picked it up,

"alooo hala yuma...madry walla....ahh 9ij sa3a 12....ummm ok el7een a6la3....inshalla ok yalla bye..."

Sakart iltelephone ooo salamt 3al banat oo 6ila3t. mala7a'6t ena ilwagt 9ar mt2a5er 3aaad waaai3 il7een youm a6la3 akeed ilriyayeel wagfeen barra abaaaai fashlaaa. i held my shawl securely around  me and stepped out. i looked at the ground as i walked and went down the stairs, and was out. i handed the valet my card so he would bring my car and i stood.

My phone rang again, it was my mom...again, "alooo hala yumaa...." i said and the man infront of me paused shwy and turned around.....s3ood !! i stared at him and smiled...thats all i was able to do...i missed him soo much, "emmm sheno..? ee ee kani kani yaya..ok bye..." i shut the phone and looked up at s3ood again.

"shlonich zain...." he said and looked at me like it was the first time he ever saw me, he gazed at me, and i was lost of words. "zaina ....mo zaina...?" he sujested grinning. 

"hehehe zaina...oo enta shlonik..."

"ana zain...la ana s3ood bss ena ana zain..." kaan ga3d ysta3bi6, i laughed 3ala sa5afta. "shlon ilsho'3l weyaach....a7mad shlona zain..."

"uhhh....walla..." i wanted to continue but a7mad showed up....unfortunately.

"ahhh zain...mnawra mnawra..." he smiled. i forced a smile on my face and noticed the way s3ood looked at him, regarding his comment. "alla yhaneehom mariam oo jassim laygeen 3ala ba3a'6..." he said as he examined me from head to toe. i gulped nervously. 

"a7mad !" s3oods voice came sharp and clear. "ana 7a6aitlk shwayat awraag 3al 6awla blmaktab abeek bacher troo7 traji3hom oo tsalimhom 7ag sharikat KOWF lena bacher lazm nwa9ilihom yahom...."

"ahh eee ee 5ala9 bacher ana awa9la wala yhimik...." he replied. 

"madam..? madam..?" the valet guy called. He brought my car.

"ahh mashkoor......" gtlaa oo eltifat 3ala s3ood, why would he ask a7mad to look over the papers etha rija3 ? "emm 7amdila 3ala salamtik stath s3ood...." i said.

"mayi7tay tgoleenla lena msafir b3d shwy...." said a7mad. And i saw s3ood clench his teeth...i looked at him, 

"ah btsafir..?"

"ee ma5ala9t sho'3lee..."

"ahh..." i looked down.

"a7mad mawjood hnee...." he said and i noticed that he didnt like saying that but he had to say it anyway. a7mad nodded his head and stared at me. 

i took a deep breath, "emm ok...bsalama inshalla..."

"madam ? madaaam ?" called the valet guy again.

"emm lazm aroo7....bye..." i said and got into my car. i drove off and once i was sure that s3ood wouldnt be able to see me.....is when i allowed the tears to flow freely.

____________________________________________________________________

luv u ;***

shirbaw maai gabl ilimsaaak ;p

Friday, September 4, 2009

Mulish (18)

really reaaaaalllllyyyy short post...yaa i know bss sry walla...

ENJOY ;)
____________________________________________

S3ood......gmt oo r7t fita7t ilbab wala mako a7ad. 6alait barra wala fee wa7da ga3da tamshee bsr3a....ymkin '3al6ana aw shay..mayindara. sakkait ilbab oo rj3t atabi3 ilfilim naa6er ilakil yo9al.

**RING RING**

gmt oo shilt iltelephone, "alooo.......alooo.....alooo..." ma7ad ga3d yrid. "alooo ?" 7awalt a5er marra bss ma7ad g3d yrid wala asik iltelephone. shisalfa awal shay wa7d y6ig 3alai ilbab...el7een wa7d ydig 3alai.....

jabalt awragee mara thanya wala asma3 ilbab gmt oo ri7t fachaita wala room service

a5eeraaaaan offfff 7adi yo3an ashkara babali3...!

di5alt da5l oo akalt oo ana ashti'3il 3al awraag 7ag ijtima3 bacher. Fee awraag kanat nag9atne wala adig 3ala ilsecertaira blkuwait.

"aloooo....hala shlonich...b5ir tamam...eee laaa bss abeech e6arsheenle awraag ilee malot ilthird quarter...ee malot halsharika elle bfaransa....ee 6arsheele yahom fax el7een...a6arishlich ra8am ilfax message ok yalla bye.."

b3d rob3 sa3a chethee wala adig 3alaiha.." aloo...haa wainhom..laish ma6arashteehom lail7een ? shno ? sheno y3ne matadreen wainhom......dawreehom a7tajhom...shno ma3ndich ni95a 3anhom blcomputer.....enzain laish ana mogayilich lazim u backup kilshay....enzain enzain dawreehom 3adil ana b3d 10 digayig ati9il ..."

sakkart iltelephone oo dawart marathanya blfile malee ymkin madawart 3adil...bss makohom ana mt2akd ene mayibt'hom ...offfff ana shlon raa7 3an balee...bsss ilmoshkila enne a7tajhom 7ag ijtima3 bacher wala magdar asaweee ilmeeting...shlon aroo7 oo ma3ndy shay akalimhm 3anna lene a7taj ilawraag....

rasee ballash y9adi3 oo 5athaitle panadol.... oo dagait 3ala ilsecertaira mara thanya "haaa legaiteehom...? eee...eee...eee...enzain oo shakoo ohwa ya5th'hom...? enzain oo kalamtay stath a7mad...? ee ee 9a7...huffffff....inzain ana at9arraf....yalla femala..."

el7eeen shsawy 7ag bacher....?????? shift sa3tee wala ilsa3a 7pm hnee fa dagait 3ala louise ,
" mr.louise hello ...hahahha yes im fine thankyou....ofcoarse i enjoyed it...yes well i called you to talk to you about tomorows meeting..yes is there a chance that i could reschedule it for a few days...no theres just an urgent matter that i need to take care of....yes i understand...but this
matter cant be delayed .... ok ? thankyou very much.....soo when is the next meeting going to be....? 2 days ? ohh ok then...i'll see you in two days and we'll get this meeting over with ....send my apoligies to the company...and thankyou....takecare..."

youmain mayimdeeny....bss a7san mn walashay...zain minna a9lan inna '3ayyar wagt ilmeeting.

iti9alt 3al secertaira, "Aloo...hala eee 5ala9 3ady ana at9arraf....bas abeech t7ijzeele tathkira 7ag ilkuwait bacher ana 6ayer ...oo elyoum ille waraa raad ib awal 6ayara....ok yala femala..."

____________________________________________________________________

luv u ;***

Thursday, September 3, 2009

Mulish (17)

rmi'6ajn has been keeping me busy...ay wagt akoon free akeed i'll post ;)oo for bo3ojoob hahahahahahahhaahahaaaa u r madry shagoool ;p my commentors have gone crazy ;p hehe

ENJOY ;)

_________________________________________________________________

Zain...."emmmmm...walla sho'3lich 3ajibny...." nodded a7mad as he inspected my work. i gave him a weak smile. bssss 5ala9 la3at chabdi....9arlee sbo3ain 3ala hal minwaaaal bssss magdar at7ammal. hes just toooooo nice...bs yimda7....kilshay 3nda 7ilo....! i just miss s3ood so much and its been a long time and i just really miss him....abee yirja3 oo abee hatha ila7mad yroo7 oo abee kilshay yrid mithil makan. im going crazy walla....walla. "oo 5ala9 tgdireen tro7een el7een...a6arishlich sh'3lich b3dain..." he beamed at me. i got up and i could feel him inspecting my figure as i went.

He is nice...bsss 3yoona zay8a, bsss y5iz hes creepy shwy walla. the way he looks at me sends shivers throughout my body. Hes about 30 years old, and unmarried.

6ila3t mn maktaba oo shift ilsecretary wala tibtisimleee..."zain ! ta3eee ta3eeee...." she motioned for me to go to her.

" haaa shno.." i went over to her.

"tawa tkalamt ma3 s3ood..."

"9IJ ?! Waina...meta beyeee....." i was suddenly hyper.

"heheehee...ohwa lail7een ibfrance oo ilsh'3l ma5ala9 oo mo3arif meta berid...."

"emmmm...ok..." that didnt help, i want to know meta byirja3...

"bsssssss....." she smiled at me.

"shno..."

"sa2alne 3anik....." my heart fluttered, " oo sa2al etha kintay mrta7a ma3 a7mad wala la2..."

****sigh****

"ehmmmm oo b3d..."

"oo kan bedo y2ool sheeee bss inshi'3al..."

I nodded my head and thanked her as i headed to my office with the stupidest grin on my face. he didnt forget about me, and hes surely thinking about me thats why he asked. waaaaai how sweeeet...yabe y3rf etha mrta7a ma3 a7mad. ooooo the truth is ena a7mad is good workwise bsss as a person hes mysterious and he kindof creeps me out...hes nothing like s3ood. I just want him back....!!!! like......NOW!

I sat there daydreaming 3an what will happen the next time i will see s3ood when my thoughts were interrupted by mariam.

"hiiiiiii..."

"ohh hiiii..wainich entay kila ma5tha the day off..."

"hehe b3d ga3d atjahaz oo chethee...hehe...." he blushed, "sooo entay shlonich oo shlon hal a7mad weyach.."

"hufffffff malee8...bss an6ir s3ood eyee 3ashan hatha yroo7 oo arja3 7ag ilroutine nafs gabl..."

"offff lahaldaraja..."

"eeeeee...."

"emmmmm...." she replied lost in thought...then to change the subjuct she said, "goolay b3d cham youm shbe9eer...."

"emm shno...."

"3irseee...!!!!"

"ooo eeee 9aaaaa7.....aham shay raa7 3an balee ina its what...like two days away "

"emmm eeee 7adi mtwatra...."

"laaa 3ady inshalla kilshay y9eer ok.....waza3na ilbi6a8at oo hathe a5er bi6a8a elle ehya lich " she handed it over to me and i scaned it, "kil youm agool ba36eech yaha ansa hehe..."

"yalla allah yhaneekom...." i smiled but thinking that i shoulf find myself a dress and fast.

"mashkoora....3a6ait ilkil bi6a8at'hm hnee oo jassim kallam ilriyayeel oo chethee oo dag 3ala s3ood 3ashan yi3zima..."

"s3ood.....?! laish bekoon mawjood...?"

"madry walla ohwa jassim dag oo gallaaa just incase he comes gabl soo fashla may3rf....faa gaallaaa bsss ma3ti8id eyee lena gal 7ag jassim ina mash'3ool wayd..."

"ahh...weee 7asafa"

"eee walla..." her phone rang and i guess it was jassim 'cause she blushed, "emmmm akalmich b3dain..bye..." she said as she got up.

I stared at the card in my hand for a while then got back to work. when i got home i scanned through my closet for a party dress to wear. i was stuck between the elegant black dress and the daring scarlet dress...contrasts i know ....i stared at both of them for a while and just couldnt make up my mind so i just left it to the day of to decide.

i took a shower then got into bed, as i lay there on the soft pillow and wrapped by the soft blanket around me..i couldnt help but think about s3ood. i miss him soooo much...3ady etha shifta i hug him mnkithir manee mshtagatla.i took a deep breath and admitted something ive been denying soo hard these past few days to myself but i cant lie to myself any longer.......i am inlove with s3ood......madly inlove with him.

He's everything i thought i didnt want in a man...y3ne hes controlling, emashee kilmita, mowayd ti3jibaa ashyaa2..bsss thats him oo i love him for the man he is and for the man ive come to discover...theres alot about him that im willing to unravel to myself and no one else.

i love you s3ood....just come back !

__________________________________________________________________

S3ood....

PARIS

Di5alt il'3orfa oo ana jismee mtkassir..min il9ob7 oo ana ashti'3l. 6ilabt room service oo 5athaitlee shower. youm 5ala9t gi3adt araji3 awraag a7tajhom 7ag ijtima3 bacher. 9arlee sbo3ain oo cham youm oo ana hnee....faj2a 6li3atle hal safraa. ooo fi3lan ti3abt halmarra oo bs abee arja3.

iffff meta eyeboon ilakil yo3aaaaaaaan....!!!

kalamt elyoum ilsecertaiira blkuwait oo gtlaha e6arishle awrag mi7tajlaha....oo ham si2alt'ha 3an a7mad elle 7a6eena bidalee 3alama arja3. ymdi7oon sho'3la bsss madry shimsawya weyaa zain.

ifff zain...ga3d a7awl mafakir feeha bss mogadir. knt ra7 aboosha oo zain ene mabist'ha lena oo ba3dain...shra7 e9eer etha bist'ha. mara7 y9eer shay....ana gayil halshay mnziman oo mara7 yt'3ayar shay. iktishaft enha 5osh wa7da mn ta3amlee weyaha...oo bsir3a tit3alam oo hatha shay zain ....9ij ena arta7laha oo agdar a7acheeha 3ala ra7tee bsss elmafrou'6 ene awagif halshay. lazm a7i6 7ad lhalshay mabee elbnaya tit3alag feene oo tfakir shay thany lena b3dain mara7 agdar asami7 roo7e...ana 9ar feene chethee mnziman oo maby a7i6 a7ad thany ib maw8if chethee.wayd a3izha oo a7tirimha...oo a7is roo7ee wa7d thany youm akoon weyaha madry shlon....bss sho3oor '3areeb. zain ena 9arat halsafra 3ashan afaker 3adl oo a'6bi6 roo7ee 9ayer mafaker oo bs at9araf. akbar daleel ene knt ra7 aboos'ha ! lazm arayi7 baleee oo mafaker feeha hatha aham shay...oo inshalla halsafra oo ene b3eed 3anha oo mo3ndaha ysa3id.

kalamne jassoom oo ya7laila 3irsa ba3d youmain....knt abe aroo7 bss mnshi'3l.....mayindara meta y5al9 sho'3lee....bsss 9ij knt abee aroo7 5osh wa7d jassooom oo ystahal akthar.

***knock knock****

ohhh kaaa ilakil wi9al !! a5eeran !

___________________________________________________________________


luv u ;***

p.s. mali5lg i color coordinate the characters ;p lazy i know ;p